Máy điện giải tạo nước ion kiềm Lifecore 9900S

28.600.000