Máy điện giải tạo nước ion kiềm Tyent NTY 5000T

47.500.000